• Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów
  • Mapa geologiczna pogranicza Polski, Czech i Niemiec
  • Atlas geologiczny dolnośląskiego zagłębia węglowego

 

Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów

 

SMGS – udostępnianie są w formie rastrowej

zamówienia:

mgr Krzysztor Horbowy,
tel. 71 337 20 91 do 93 w.149

mgr Maria Śliwińska,
tel. 71 337 20 91 w. 125

 

Mapa geologiczna pogranicza Polski, Czech i Niemiec

mapka

Opracowanie cyfrowe w systemie MapInfo: Andrzej Biel

pdfzobacz mapę

legenda

stopka redakcyjna

 

Atlas geologiczny dolnośląskiego zagłębia węglowego

atlas geologiczny koperta

Opracowanie: Andrzej Bossowski, Adam Ihnatowicz

Przykłady opracowań graficznych

mapa geologiczna|profile otworów wiertniczych
mapa miąższości
|mapa węglonośności|mapa izolitów
mapa paleogeograficzna
|mapa strukturalna
przekroje geologiczne

Atlas zawiera podsumowanie wyników wszystkich prac o charakterze geologiczno-poszukiwawczym w obrębie formacji górnego karbonu i jego bezpośredniego nadkładu prowadzonych na obszarze Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pod nazwą Dolnośląskie Zagłębie Węglowe rozumie się tę część depresji śródsudeckiej, w obrębie której stwierdzono obecność osadów węglonośnych bądź to na powierzchni, bądź w profilach głębokich wierceń. Obszar ten jest powiększony dodatkowo o te rejony, w których na podstawie ekstrapolacji danych z kopalń oraz z otworów wiertniczych można domniemywać o obecności węgli kamiennych w formacjach górnokarbońskich. Eksploatację węgla kamiennego z Zagłębiu Dolnośląskim zaniechano w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Przyczyną jej zakończenia było w większości przypadków wyczerpanie zasobów lub nieopłacalność eksploatacji np. ze względu na trudne warunki geologiczne.

Przy opracowaniu Atlasu uwzględniono wyniki powierzchniowych prac kartograficznych (pokrycie całego obszaru DZW zdjęciem w skali 1:25 000), wyniki wierceń strukturalnych zaprojektowanych w Oddziale Dolnośląskim PIG, wierceń poszukiwawczych rud metali (uranu i glinu) wykonanych na zlecenie PIG oraz rezultaty różnego rodzaju prac studialnych. Drugim źródłem informacji były wyniki badań prowadzonych przez przemysł węglowy. Są to przede wszystkim rezultaty wierceń dokumentujących nowe zasoby węgli kamiennych - otworów usytuowanych na przedłużeniu po upadzie pól eksploatacyjnych. Prace tego typu były intensywnie prowadzone szczególnie po 1970 r. W związku z likwidacją zakładów górniczych Oddział Dolnośląski PIG przejął znaczną ilość szczegółowych materiałów dotyczących eksploatacji złóż - planów pokładowych, poziomowych, przekrojów, profilów szybów, szybików, otworów dołowych itd., które wykorzystano do opracowania Atlasu. Uwzględniono również materiały będące obecnie w posiadaniu Oddziału Dolnośląskiego PIG a dotyczące prac wiertniczych i robót ziemnych prowadzonych przez byłe Zakłady Przemysłowe R1 w Kowarach. W zakres omawianych materiałów wchodzą również wyniki wszelkiego rodzaju prac geofizycznych prowadzonych na zlecenie Państwowego Instytutu Geologicznego i przemysłu węglowego. Wykorzystano również wyniki badań stratygraficznych, sedymentologicznych, strukturalnych, tektonicznych i innych wykonywanych przez wielu badaczy. Szczególnie podkreślić należy rolę badań sedymentologicznych formacji węglonośnych, które ułatwiły wykonanie rekonstrukcji paleogeografii w okresie górnego karbonu. Prezentowany Atlas jest drugim w historii badań tego rodzaju syntetycznym opracowaniem obejmującym rejon Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pierwszym jest atlas opracowany przez A. Grocholskiego i K. Augustyniaka (1970,1971). Uwzględniał on stan wiedzy na temat budowy geologicznej DZW mniej więcej do końca lat 60-tych ubiegłego stulecia. Od momentu jego wydania odwiercono ponad 60 otworów o głębokości powyżej 500 m, co przyczyniło się do powstania ogromnej ilości nowych informacji. Przy opracowaniu niniejszego atlasu korzystano również z materiałów czeskich, dotyczących południowo-zachodniej części depresji śródsudeckiej.

Zawartość opracowania:

mapa geologiczna - 1 tablica
przekroje geologiczne - 1 tablica
profile otworów wiertniczych - 1 tablica
mapa dokumentacyjna - 1 tablica
synonimika pokładów węgla - 1 tablica
mapa miąższości - 12 map
mapa węglonośności - 8 map
mapa izolitów -12 map
mapa paleogeograficzna - 12 map
mapa strukturalna - 6 map